VERKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: PREAMBULE

De Boutique
De online winkel van de website www.pomdapi.fr is opgezet door de Vennootschap SHOEMAKERS, de exploitant, hierna de Vennootschap genoemd. Elke bestelling die door de consument in de winkel pomdapi.fr wordt gevalideerd, impliceert de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Geldigheid van de bestelling
De consument erkent volledig op de hoogte te zijn van het feit dat zijn voor overeenstemming over de inhoud van deze algemene voorwaarden is geen handgeschreven handtekening vereist, voor zover de consument de daarin aangeboden producten online bestelt. De consument verklaart over de volledige rechtsbevoegdheid te beschikken waardoor hij zich kan verbinden aan deze algemene verkoopvoorwaarden.

Toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden
De consument heeft het recht om deze op te slaan of te bewerken deze algemene voorwaarden, waarbij wordt gespecificeerd dat zowel het opslaan als het bewerken van dit document uitsluitend zijn verantwoordelijkheid is, waarbij deze voorwaarden door de Vennootschap kunnen worden gewijzigd. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden de voorwaarden die van kracht zijn op de site wanneer de consument de bestelling valideert.

Contractuele informatie
De online winkel die door het Bedrijf is opgezet als onderdeel van haar website vermeldt de volgende informatie
- juridische kennisgeving die nauwkeurige identificatie van het bedrijf mogelijk maakt
- presentatie van de essentiële kenmerken van de aangeboden goederen
- indicatie, in euro's (inclusief belasting) van de prijs van de goederen en indien van toepassing bijdrage in de porto- en verpakkingskosten
- indicatie van de betalings- en leveringsvoorwaarden
- het bestaan ​​van een herroepingsrecht
- de geldigheidsduur van het aanbod
Alle informatie op de site www.pomdapi.fr wordt gepresenteerd in het Frans en het Engels.

Geldigheid van de elektronische handtekening
In overeenstemming met de wet van 13 maart 2000 betreffende de elektronische handtekening, moet elk bestelformulier ondertekend door de consument door middel van een "dubbele klik van validatie" vormt een onherroepelijke aanvaarding die alleen in twijfel kan worden getrokken in de gevallen die restrictief zijn voorzien in deze algemene verkoopvoorwaarden.
De “dubbele klik” die verband houdt met de authenticatieprocedure, niet- afwijzing en bescherming van de integriteit van berichten vormt een elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening heeft de waarde van een handgeschreven handtekening tussen de partijen.

Bewijs van transactie
De geautomatiseerde gegevens, die onder redelijke veiligheidsomstandigheden in de computersystemen van het Bedrijf worden bewaard, worden in aanmerking genomen als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

ARTIKEL 2: PRODUCTEN

Informatie
Het Bedrijf presenteert op zijn website de producten die te koop zijn, evenals hun beschrijvingen die naleving van artikel L 111-1 van de Consumentenwet mogelijk maken, dat voorziet in de mogelijkheid voor potentiële consumenten om voordat u de definitieve bestelling plaatst, weten wat de essentiële kenmerken zijn van de producten die u wilt kopen.

Prijs / BTW
De prijzen op de site zijn aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen (incl. BTW). Ze zijn van toepassing tijdens de validatie van de bestelling door de consument voor levering op een grondgebied van de Europese Unie en omvatten niet de bijdrage aan de verzendkosten, die extra worden gefactureerd en aangegeven vóór de definitieve validatie van het bestelformulier.
De prijzen zijn onderworpen aan de Franse BTW en elke wijziging in het wettelijke tarief van deze BTW zal impliciet worden weerspiegeld in de prijs van de producten die op de site www.pomdapi.fr worden gepresenteerd, op de datum die is bepaald in het uitvoeringsbesluit daarin. >Geldigheid van productaanbiedingen
De aanbiedingen van www.pomdapi.fr zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het assortiment producten, hun beschikbaarheidstijden en hun prijzen te wijzigen.

Conformiteit van productaanbiedingen
De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de geldende Franse wetgeving en de normen van toepassing in Frankrijk. De foto's, teksten, grafische afbeeldingen, informatie en kenmerken die worden gereproduceerd en de gepresenteerde producten illustreren, zijn niet contractueel. Bijgevolg kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van een fout of weglating in een van deze foto's, teksten of grafische afbeeldingen, informatie of productkenmerken.

ARTIKEL 3: BESTELLING

Bevestiging van de bestelling
Contractuele informatie wordt per e-mail bevestigd.

Niet-uitvoering van de bestelling
Het bedrijf kan niet worden vastgehouden verantwoordelijk voor de niet-uitvoering van het gesloten contract in geval van voorraadtekort of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, verstoring, gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van de postdiensten en transportmiddelen en/of communicatiemiddelen, overstromingen, brand.

In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product, wordt de consument zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en krijgt hij de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren. De consument heeft dan de keuze om ofwel een terugbetaling van de geïnde bedragen aan te vragen (uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van annulering van de bestelling), ofwel, indien van toepassing, een omruiling van het product, in overleg met het Bedrijf. . Indien de nieuwe bestelling een hoger bedrag betreft, zal de consument het saldo moeten betalen. Omgekeerd, als het bedrag van de omruiling lager is dan het oorspronkelijke bedrag, ontvangt de consument het verschil terug.

Als een omruiling onmogelijk is, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de bestelling van de consument te annuleren en hem terug te betalen voor de geïnde bedragen.

Verplichtingen van de wederverkoper
Het bedrijf verbindt zich ertoe de consument op de hoogte te stellen van elke wijziging in zijn bestelling met betrekking tot de deadline, prijs, kenmerken, om te kunnen vertrekken laatstgenoemden de beslissing om hun bestelling dienovereenkomstig te wijzigen.

Waarschuwingen / advies
Het bedrijf raadt de consument aan de relatieve gegevens van zijn bestelling op papier of op een betrouwbare computer bij te houden steun tot de definitieve oplossing van zijn bevel.

3.2. Controles op fraudebestrijding: implicaties bij het bestellen?

Om de veiligheid van transacties te garanderen en om te reageren op de bezorgdheid van een zo groot mogelijk aantal mensen om fraude bij verkoop op afstand te voorkomen, voeren we willekeurige controles uit bij het plaatsen van bestellingen .

Als onderdeel van een willekeurige controle nodigen wij u per e-mail uit om een ​​bewijs van adres en/of identiteit op te sturen (met als doel de werkelijke identiteit en domiciliëring te garanderen, bijvoorbeeld een EDF-ontvangstbewijs, een telefoonrekening en een identiteitsbewijs) voor de voltooiing van de bestelling.

Bij gebrek aan bewijs of als de verzonden documenten het niet toelaten om de identiteit van de auteur van de bestelling en de realiteit van de domiciliëring niet te garanderen, zouden we verplicht zijn de bestelling te annuleren om de veiligheid van online transacties te garanderen en dezelfde opdracht terug te betalen.

ARTIKEL 4: BETALING

Betaling van de bestelling gebeurt uitsluitend per creditcard tijdens de definitieve validatie van het bestelformulier via een beveiligde site. Er wordt geen bankkaartnummer bewaard in de bestanden van het Bedrijf.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het beheer of de levering van bestellingen op te schorten in geval van weigering van betalingsautorisatie door de financiële organisaties.

Het Bedrijf heeft een orderverificatieprocedure geïmplementeerd die bedoeld is om ervoor te zorgen dat niemand de bankgegevens van een andere persoon gebruikt zonder hun medeweten. De consument blijft er echter van op de hoogte dat het Bedrijf niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige verduistering of frauduleus gebruik van betaalmiddelen die niet zijn ontdekt tijdens de verificatieprocedure.

ARTIKEL 5: LEVERING

Beperkingen

Leveringen vinden alleen plaats:

- op het vasteland van Frankrijk, Monaco + Corsica

- in een van de landen die behoren tot de Europese Unie, tot nu toe: Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje (exclusief de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta , Nederland, Polen, Portugal, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Zweden.

- In het Verenigd Koninkrijk (exclusief de Kanaaleilanden)

- In Zwitserland

- In de Verenigde Staten

- In Canada

- In Israël

- In de Verenigde Arabische Emiraten

- In Australië


Overzeese gebieden en landen die hierboven niet zijn vermeld, worden niet geleverd.

Voorwaarden
De producten worden geleverd door:

- Europees Frankrijk + Corsica: door COLISSIMO SUIVI
- landen die tot de Europese Unie behoren: door UPS STANDARD.
- landen buiten de Europese Unie: door UPS EXPRESS SAVER.

Het Bedrijf belt de consument terug dat hij ervoor moet zorgen dat hij heeft alle informatie vermeld die nuttig is voor de levering van zijn bestelling en in het bijzonder het verplichte telefoonnummer waarop hij bereikbaar is.
Deze laatste kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele invoerfouten en de gevolgen die daaruit voortvloeien zoals een vertraging en/of een leveringsfout. In deze context zijn alle kosten voor het opnieuw verzenden van de bestelling volledig de verantwoordelijkheid van de consument.

Elk geopend en/of beschadigd pakket, al dan niet geaccepteerd bij levering, moet vergezeld gaan van "handgeschreven reserveringen" . Deze moeten door de consument op de leveringsbon worden vermeld, die tevens de dienstverlener en het Bedrijf binnen twee (2) werkdagen na levering per post op de hoogte moet stellen.

Waarschuwingen / advies
Alleen de schade en afwijkingen vermeld in het voorbehoud van de consument zullen in aanmerking worden genomen bij de oplossing van het geschil door de transporteur.
Het Bedrijf herinnert eraan dat in geval van een leveringsprobleem de consument bewaar alle ontvangen artikelen zoals ze zijn (inclusief verpakking en overtollige verpakking) totdat hun dossier volledig is opgelost.
Elke overtreding van de hierboven gedefinieerde regels kan resulteren in de weigering om het geschil te behandelen door de vervoerder.

Wij Wij raden u aan om uw afleveradres zorgvuldig te controleren bij het samenvatten van de bestelling. In het geval van een fout op het afleveradres zijn de verzendkosten voor een nieuwe zending voor rekening van de consument.

ARTIKEL 6: ONTVANGST

Voorwaarden

De consument moet binnen twee werkdagen na de datum van ontvangst van het pakket bij het Bedrijf melding maken van eventuele leveringsfouten en/of niet-conformiteit van de de producten qua aard of kwaliteit in relatie tot de aanduidingen op het bestelformulier. Elke klacht die buiten deze termijn wordt ingediend, wordt afgewezen zonder verhaalsmogelijkheid voor de consument en ontslaat het bedrijf van elke aansprakelijkheid jegens de consument.

Leveringsfouten
In het kader van een levering die niet voor hem bestemd is, is de consument verplicht om de verpakking(en) in dezelfde staat te houden en de klantenservice van het Bedrijf op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden (zie “Contact met ons opnemen”).

Niet-conforme producten
In het geval van een niet-conform product kan de consument deze klacht volgens de algemene voorwaarden indienen bij de Klantenservice van het Bedrijf (zie “Contact met ons opnemen” ).
Het Bedrijf zal er alles aan doen om het probleem waarmee de consument wordt geconfronteerd zo snel mogelijk op te lossen. In deze specifieke gevallen en voor zover de fout voortvloeit uit haar diensten, zal het Bedrijf zorgdragen voor de retournering van dit product(en) via het transportmiddel van haar keuze.

Waarschuwingen / advies
De consument wordt geïnformeerd dat bepaalde documenten met betrekking tot het pakket(ten) bij hem kunnen worden opgevraagd en daarom in het bezit moet blijven van alle ontvangen artikelen (inclusief verpakking) totdat zijn klacht volledig is opgelost.

ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

Algemeen
Het Bedrijf geeft de consument een herroepingstermijn van veertien (14) dagen om producten te retourneren die niet bij hem passen. Deze termijn loopt vanaf de datum van levering van het product aan de consument. Dit herroepingsrecht wordt uitgeoefend zonder boete, met uitzondering van de verzend- en retourkosten die de verantwoordelijkheid van de consument blijven (tenzij een fout wordt bewezen aan de kant van www.pomdapi.fr).
De procedure beschreven in ' "Artikel 8 : Retouren" is van toepassing op het retourneren van de goederen.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht heeft de consument de keuze om ofwel terugbetaling van de geïnde bedragen te vragen, ofwel een omruiling van een bedrag dat gelijk is aan de betaalde bedragen of, indien van toepassing, met een banktoeslag.
In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal het Bedrijf alles in het werk stellen om de consument binnen 15 dagen na ontvangst van de retourzending terug te betalen. Bij betaling met bankkaart krijgt de consument dan zijn geld terug via het herkredietsysteem (beveiligde transactie).

ARTIKEL 8: RETOUREN

Voorwaarden
Elke retourzending moet eerst worden gemeld aan de klantenservice van het bedrijf (zie “Neem contact met ons op”), die u een retournummer zal verstrekken.

Alle producten moeten worden geretourneerd naar Het bedrijf, in nieuwstaat en geschikt voor wederverkoop. Elk product dat beschadigd is, incompleet is, of waarvan de originele verpakking beschadigd is of ontbreekt, wordt niet geretourneerd.
In alle gevallen blijft de retourzending de verantwoordelijkheid en het risico van de consument.
In alle gevallen blijft het retourneren de verantwoordelijkheid en het risico van de consument. de retourzending blijft de verantwoordelijkheid en het risico van de consument.
t3>
Elke retourzending moet binnen veertien (14) werkdagen na de retourovereenkomst naar het Bedrijf worden verzonden en in zijn geheel in de originele verpakking en in perfecte staat worden afgeleverd voorwaarde, naar het adres van het Bedrijf.
Het toegekende retournummer moet zichtbaar op de retourverpakking staan ​​en de retourbon moet worden afgedrukt en in de verpakking worden gestopt.

Er wordt geen rembours aanvaard, ongeacht de reden.

Bij niet-naleving van de hierboven genoemde procedures wordt geen enkele claim wegens non-conformiteit of kennelijk gebrek aan de geleverde producten aanvaard.

ARTIKEL 9: INWONERS BUITEN METROPOLITAAN FRANKRIJK

Intracommunautaire BTW
Aan alle inwoners van de Europese Unie wordt het bedrag aan Franse BTW in rekening gebracht bij het valideren van hun bestelling.

Voorwaarden t2>
Internetverkopen zijn gereserveerd voor individuele consumenten, deze laatste moeten de prijzen betalen die zijn aangegeven, inclusief alle belastingen (TTC) op de website www.pomdapi.fr.
De consument moet bij het bestellen een factuuradres vermelden dat zich in een staat of land bevindt dat deel uitmaakt van de Europese Unie.

Speciale gevallen
Als onderdeel van de verplaatsing van een bestelling of een product naar een ander land dan het vasteland van Frankrijk, herinnert het Bedrijf de consument eraan dat zij blijven de importeur van het (de) betrokken product(en). Eventuele douanerechten, andere lokale belastingen, invoerrechten of staatsbelastingen die mogelijk verschuldigd zijn, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Bedrijf. Het is aan de consument om bij de lokale autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de producten of diensten die hij wil vervoeren te importeren of te gebruiken, rekening houdend met de wetgeving van het betreffende land.

ARTIKEL 10: JURIDISCHE KENNISGEVINGEN & JURIDISCHE CLAUSULES

Overmacht

Geen van beide partijen zal tekortgeschoten zijn in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, verhinderd of verhinderd door een toevallige gebeurtenis of overmacht.
Alle onweerstaanbare feiten of omstandigheden, extern aan de partijen, onvoorzienbaar, onvermijdelijk, onafhankelijk van de wil van de partijen en die ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen niet door laatstgenoemden kunnen worden voorkomen, zullen als toevallige gebeurtenis of als overmacht worden beschouwd. worden de volgende gevallen beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast de gevallen die doorgaans in de jurisprudentie van Franse rechtbanken en tribunalen worden vermeld:
- het blokkeren van transportmiddelen of bevoorradingsmiddelen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, bliksem
- het afsluiten van telecommunicatienetwerken of problemen die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten klanten.

Links
Hypertekstlinks kunnen verwijzen naar andere sites dan www.pomdapi.fr. Het Bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af in het geval dat de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

Intellectuele eigendom - Gebruiksrechten
Alle modellen die op de site worden gepresenteerd is voorbehouden onder het auteursrecht en intellectueel eigendom. Het gebruik van de producten van het bedrijf wordt aan de consument op privébasis verleend. Elk ander gebruik vormt namaak en is strafbaar volgens de wetgeving inzake intellectuele eigendom zonder voorafgaande toestemming van het bedrijf. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de catalogus is ten strengste verboden.

Computers en vrijheden
Het verstrekken van persoonlijke informatie verzameld met het oog op verkoop op afstand is verplicht, aangezien deze informatie essentieel is voor de verwerking en levering van bestellingen, evenals het opmaken van facturen. Het niet verstrekken van informatie heeft tot gevolg dat de bestelling niet wordt gevalideerd.
In overeenstemming met de Franse wet “Informatique et Libertés” nr. 78-17 van 6 januari 1978 heeft de consument recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens die hem betreffen en kan dit recht uitoefenen door een brief naar het Bedrijf te sturen.
De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat deze geautomatiseerde verwerking van informatie, in het bijzonder het beheer van de e-mailadressen van de gebruikers, het onderwerp is geweest van een verklaring aan de CNIL (ontvangstbewijs nr. 1968465 v 0).

Gedeeltelijke niet-validatie
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of verklaard met toepassing van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank behouden de overige bepalingen al hun kracht en reikwijdte.

Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. De jurisdictie in geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking tussen de partijen ligt bij de bevoegde rechtbanken van La Roche sur Yon. In geval van een geschil of klacht zal de consument bij voorrang contact opnemen met het Bedrijf om een ​​minnelijke oplossing te verkrijgen.

Om contact met ons op te nemen:

Per e-mail: pomdapi@pomdapi.fr

Per post:

SCHOENMAKERS
9 rue des chouans
85500 CHANVERRIE
Frankrijk


Vermeld in alle correspondentie uw bestelnummer.